Skip to main content

Regulamin konkursu „Wymyśl hasło promujące hurtownię TECHNAB”

 

Ogólne Warunki Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Wymyśl hasło promujące hurtownię TECHNAB”(dalej: „Konkursu”) jest firma NABILATON Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Okólna 45.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być instalator posiadający ważny certyfikat f-gas i który:
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.;
 4. wypełnił kartę zgłoszeniową;
 5. nie jest pracownikiem ZYMETRIC, AIRCON, NABILATON Sp. z o.o. i/lub pracownikiem spółek powiązanych;
 6. nie jest członkiem rodziny pracownika (wstępni, zstępni)
 7. Konkurs obowiązuje w terminie 12.05.2021 r.
 8. Konkurs jest realizowany na terenie hurtowni TECHNAB, ul. Brochowska 21, 52-019 Wrocław.
 9. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  – wypełnić zgłoszenie konkursowe,
  – następnie do zgłoszenia przypiąć swoją wizytówkę,
  – zgłoszenie wraz z wizytówką wrzucić do pojemnika.
 10. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać:

– Split Noxa Happy.

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie zrzekają się praw autorskich do wymyślonych haseł.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w hurtowni TECHNAB, ul. Brochowska 21, 52-019 Wrocław, w siedzibie firmy NABILATON Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki oraz na stronie internetowej technab.pl

Warunki 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzany w siedzibie hurtowni.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej hasłem promującym hurtownię TECHNAB.
 3. Hasła promujące hurtownię nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, czy też obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności.

Warunki przyznawania Nagród

 1. Komisja wybierze najlepsze hasło do dnia 21.05.2021. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28.05.2021.
 2. Nagrodę, tj. Split Noxa Happy otrzyma osoba, której hasło zostanie wybrane przez komisję.
 3. Wydanie Uczestnikowi nagród:

– Split Noxa Happy – odbiór osobisty w siedzibie hurtowni TECHNAB od dnia 21.05.2021 do 21.06.2021

 1. Obowiązuje odbiór osobisty nagrody w siedzibie hurtowni TECHNAB do 21.06.2021 r.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagród.
 4. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorami danych osobowych jest Organizator – NABILATON Sp. z o.o.

Warunki końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się, do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu i jego udostępnienia w siedzibie. Tak zmieniony Regulamin będzie wiążący od chwili jego udostępnia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu trwania Programu. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 4. Pytania i reklamacje dotyczące obowiązywania i realizacji Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:

NABILATON Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Okólna 45.

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w postanowieniach niniejszego Regulaminu będą załatwiane przez strony polubownie.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku gdy, strony nie będą w stanie rozwiązać sporu polubownie, spór będzie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby.